Rationeel Emotieve Therapie

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).
Volgens Albert Ellis, de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie, ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.
Bij de RET-theorie wordt gebruikgemaakt van de letters ABC:
- A staat voor aanleiding (oorzaak);
- B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging);
- C staat voor consequentie (het gevolg)(Engels: Activating event; Belief; Consequence).

De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. Het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, waardoor oorzaken op een andere manier worden beleefd. Dit kan op zo'n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort doorgaans positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent.

Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen moeten aangemoedigd en beleefd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reŽel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.


Recentelijk heeft Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor "Rational Emotive Behavioral Therapy". De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (= kennis-) therapie , maar dat het gedrag in de therapie moet "volgen". Hierbij heeft Ellis het belang van huiswerkoefeningen en praktijkoefeningen beklemtoond.

Bij psychologenpraktijk Armando Theunisse maken we gebruik van een reader om de Rationeel Emotieve Therapie in te oefenen, met als titel: Macht over Onmacht.